Zadania samorządu terytorialnego na poziomie powiatu

Pobierz

Gmina ma zapewniać swoim mieszkańcom m.in. usługi komunalne, lokalny transport, razem z powiatem dzieli odpowiedzialność za edukację i opiekę zdrowotną.. ZADANIA WŁASNE POWIATU: - ponadgminna infrastruktura społeczna (pomoc społeczna, opieka społeczna, prowadzenie.Część natomiast z przypisanych jednostkom samorządu zadań ma charakter intencjonalny, np. inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców gminy z czynnikami szkodliwymi dla zdrowa oraz ich skutkami, pobudzanie działań na rzecz odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców powiatu czy inspirowanie rozwiązań w zakresie restrukturyzacji w ochronie zdrowia na obszarze województwa.Są wybierani przez radę powiatu (radnych).. Zadania zlecone określane są jako zadania państwowe, gdyż są realizowane z uwagi na zaistniałe potrzeby państwa.. Z kolei samorząd województwa głównie dzięki środkom unijnym ma przyczyniać się do rozwoju regionu.Zadania samorządu powiatowego to m.in.: n przygotowywanie projektów strategii oświatowej powiatu.. Radni są wybierani w wyborach publicznych, co 4 lata.Samorząd terytorialny tworzą z mocy prawa mieszkańcy wyodrębnionej jednostki administracyjnej, którzy bezpośrednio lub za pomocą wybranych przez siebie organów zarządzają sprawami społeczności oraz realizują inne zadania w zakresie administracji publicznej, przekazane przez ustawodawcę.Najważniejszymi obowiązkami zarządu są: przygotowanie projektu uchwał rady powiatu, wykonywanie budżetu oraz zatrudnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych..

Zakres działania jednostek samorządu terytorialnego (zarys systemu) ...354 Tabela 3.

Zadaniem powiatu jest przeciwdziałanie bezrobociu; na poziomie tej jednostki samorządowej ulokowane są urzędy pracy.. Pełni on także inne funkcje - np. jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych w nim osób.Do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i samorządu województwa) w omawianym zakresie należy opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia ich mieszkańców.Do zadań powiatu należy także utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie dla jego pracowników.. Zaliczamy do nich : prowadzenie spraw meldunkowych, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie urz ędu stanu cywilnego, przeprowadzanie wyborów itp. Zadania samorz ądu powiatowego: o budowa dróg powiatowych i opieka nad nimiZadania samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny w obszarze władzy wykonawczej decentralizuje zarządzanie państwem, przybliżając je lokalnie do obywateli.Samorząd terytorialny - organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.ZADANIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU Miasto na prawach powiatu jest gminąwykonującązadania powiatu na zasadach określonychw ustawie o samorządzie powiatowym, ale ustróji działaniaorganówmiasta na prawach powiatu, w tym nazwę,skład,liczebnośćoraz ich powoływaniei odwoływanie,a takżezasady sprawowania nadzoru określaZakres działania i zadania powiatu..

POWIAT wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.

Do zadań własnych powiatu należą m.in:Przy czym zadania realizo-wane na poziomie województwa nie stanowią wyłącznie zadań samorządu wojewódz-twa.. Samorząd województwa nie jest organem nadrzędnym i kontrolnym nad działalnością samorządu powiatowego i gminnego, nie wkracza zatem w sferę samodzielności powiatu i gminy.Na poziomie powiatu nie występuje odrębna administracja samorządowa, lecz komisarz powiatowy mianowany przez premiera rządu krajowego.. I tak, zadania samorządu województwa obejmują w szcze-gólności sprawy edukacji publicznej, promocji i ochrony .Tabela 2. n ustalenie sieci szkół ponadgimnazjalnych.. Nie są to bezpośrednio zadania samorządu terytorialnego lecz są to zadania z zakresu administracji .Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego.. Najważniejszym zadaniem województwa jest wspieranie rozwoju całego regionu.zadania zlecone - zadania te przekazuje administracja rz ądowa na drodze ustawy lub za porozumieniem.. Powiat musi także, dbając o odpowiednie przygotowanie kadry pomocy społecznej, organizować szkolenia oraz prowadzi doskonalenie zawodowe oraz doradztwo dla kierowników i pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie pomocy społecznej.Województwo jak pozostałe jednostki samorządu terytorialnego ma swoje zadania..

Funkcje powiatu mają charakter uzupełniający w stosunku do gminy.

Poza podziałem zadań jednostek samorządu terytorialnego ze względu na kompetencje (własne, zlecone, powierzone) można również wyróżnić podział ze względu na: 1. charakter: • zadania bezpośrednie, które bezpośrednio wpływają na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej (np. utrzymanie zieleni miejskiej),organy samorządu terytorialnego dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeń-stwa publicznego; zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w czasie stanów nadzwyczajnych; zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie ad-ministracji rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony; zadaniaDo najważniejszych zadań powiatu należy: prowadzenie szpitali szkół średnich artystycznych oraz specjalnych utrzymywanie powiatowych instytucji kultury budowa dróg powiatowych zachowanie porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego pomoc społeczna i zwalczanie bezrobocia utrzymanie powiatowych obiektów kultury i urządzeń użyteczności publicznej Organami powiatu są rada powiatu i zarząd, na którym czele stoi starosta..

W miastach na prawach powiatu to prezydent miasta pełni funkcję zarządu powiatu.

Ustawy samorządowe określają tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych.. Konsultacje z mieszkańcami jednostki samorządu terytorialnego.357 Tabela 5.Samorząd województwa wykonuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, które nie zostały zastrzeżone prawem na rzecz organów administracji rządowej.. Powiat .zadania powiatu: Oświata ponadpodstawowa, Ochrona zdrowia i środowiska, Ochrona przeciwpożarowa, Wykonywanie nadzoru budowlanego, Budowa i utrzymanie dróg międzygminnych, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Prowadzenie lokalnej obsługi sektora rolnictwa, Obsługa administracyjna obywateli w zakresie nie prowadzonym przez gminy,Zgodnie z treścią Konstytucji, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych.. Powiat prowadzi także politykę na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania problemom społecznym.Powiat, zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg .Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego 4 mar 15 09:58 .. Zadania i misja powiatu.. Ważną rolę w działaniach całego powiatu pełni administracja powiatu służąca pomocą w wykonywaniu zadań.samorządu są od siebie niezależne, i tak np. powiat nie jest nadrzędny w stosunku do gmin.. Przedmiot referendum lokalnego .356 Tabela 4.. Do jego zadań należy nadzór nad samorządami gminnymi, jest w stosunku do nich również organem wyższego stopnia w rozumieniu procedury administracyjnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt