Wymień formy które powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek

Pobierz

Formami tworzącymi się w wyniku rzeźbotwórczej działalności wód opadowych są piramidy ziemne.. Woda w rzece może płynąć ruchem laminarnym, bądź turbulentnym .Wymień i opisz formy, które powstają w wyniku niszczącej i budującej działalności lodowców.. Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.. Filmy.. Ważne!. 3.Podaj różnice pomiędzy lodowcem górskim a lądolodem.. Efekty tej działalności zależą od spadku rzeki, ukształtowania terenu, ilości płynącej wody, a także od budowy geologicznej podłoża.. Przeanalizuj rysunek schematyczny str. 38 Powstają one w wyniku oddziaływania .Opadają one najczęściej w kierunku doliny stromym progiem, który jest zaokrąglony w wyniku działalności lodowca.. Na ziemi siły przyrody (czynniki) napędzają procesy, które tworzą formy.. Najlepsze warunki do tworzenia takich form występują w obrębie progów rzecznych, w szczególności wodospadów Formy takie w Polsce są powszechne np. w rzekach Tatr czy Karkonoszy.Grafika.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium.. Ich powstanie wiąże się z poszerzeniem, pogłębieniem, oraz wygładzeniem obszarów źródłowych rzek przez lód firnowy i lód lodowcowy.. Obszary, których dominujące formy rzeźby terenu powstały w wyniku działalności rzeźbotwórczej morza nazywamy pobrzeżami..

1.Wymień formy powstające w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.

Obie formy rzeźby glacjalnej charakteryzują się występowaniem określonych form polodowcowych:Działalność erozyjna rzek Działalność wód płynących należy do głównych czynników rzeźbotwórczych na powierzchni Ziemi.. Praca domowa Rozwiążcie zadania dotyczące procesów zewnętrznych w Maturalnych kartach pracy.W wyniku ich działalności powstały także górskie formy polodowcowe.. W odcinku tym może dojść również do powstania teras.. Zad 5* str 152 podrecznik ' puls ziemi '- geografia,nowe wydanie, klasa 1 gim.. U jego podstawy wytwarza się pod .Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek ZP.V.3.. Przypomnij sobie czynniki, które decydują o rzeźbotwórczej działalności procesów zewnętrznych.. Jeśli jednak zakładamy, żeRys.. 2.Wymień nazwy form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności lodowców górskich.Do form terenu, które powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek, należy zaliczyć: 1.. Wykup konto Premium, .W wyniku niszczącej działalności rzek powstają następujące formy rzeźby: - wodospady; -Formy powstałe w wyniku działalności rzek 2010-01-31 12:59:14 Wymień 3 nazwy dużych rzek 2012-11-06 17:20:32 Wymień formy terenu powstałych wyniku działalności lądolodów i wód polądolowych .. Działalność rzeźbotwórcza wód płynących (rzek) nazywana jest też procesami fluwialnymi.. Elementy profilu podłużnego rzeki.9 Wpisz formy, które powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności wiatru a) deflacji b) korazji c) formy powstałe w wyniku budującej działalności wiatru (akumulacji) 10 Wyjaśnij różnicę między korazją a deflacją 11 Wymień czynniki wpływające na intensywność grawitacyjnych ruchów masowych9 Wpisz formy, które powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności wiatru a) deflacji b) korazji c) formy powstałe w wyniku budującej działalności wiatru (akumulacji) 10 Wyjaśnij różnicę między korazją a deflacją 11 Wymień czynniki wpływające na intensywność grawitacyjnych ruchów masowychPrzy wyborze formy przedsiębiorstwa ważna jest jego wielkość..

2.Wymień formy powstające w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.

czynnik - proces - forma.. Mogą one osiągać wysokość kilkunastu metrów.. Do form akumulacyjnych należą m.in.: drumliny, moreny czołowe, równiny moreny .Formy powstałe w wyniku działalności lądolodu: · Morena- wszelki materiał skalny transportowany w lądolodzie · Morena czołowa- podczas postoju lądolodu następuje usypywanie materiału wytapiającego się z jego czoła i osadzanie go w postaci wału równoległego do czoła lądolodu · Morena boczna- wał występujące wzdłuż bocznej krawędzi jęzora lodowcowego, częściowo .W jej wyniku powstają: ozy, kemy, tarasy kemowe, sandry, równiny sandrowe.. Z góry dzięki, daje naj.. 3 Łuszczenie skał na pustyni w wyniku intensywnego nagrzewania w ciągu dnia i ochładzania w ciągu nocy.. Ze względu na czas istnienia dzielimy je na: stałe - zasilanie w określonych porach roku, np. w okresie deszczowym, ale płynące cały rok.Morze oddziałuje jednak nie tylko na sam brzeg, ale nawet na obszary oddalone o dziesiątki kilometrów od plaży.. W wyniku działalności lądolodów powstaje typ glacjalnej rzeźby niżowej, natomiast w efekcie działania lodowców górskich powstaje glacjalna rzeźba górska..

Jakie są formy powstałe w wyniku działalności rzek?

Na mapie w skali 1:25 000 długość tamy .Terasy erozyjne powstają w wyniku skokowego obniżania się bazy erozyjnej rzeki i są wycięte w skałach budujących stoki doliny rzecznej.. Czasami dochodzi do odcięcia zakola, z którego wówczas tworzy się starorzecze.. Rynny -obniżenia znajdujące się pomiędzy rewami.. W rzeźbotwórczej działalności lądolodów zmiany zachodzą w wyniku działania samego lądolodu oraz wód pochodzących z jego topnienia, tzw. .. Wymień cechy mas powietrza monsunowego.. charakteryzuje główne procesy zewnętrzne modelujące powierzchnię Ziemi (erozja, transport, akumulacja) oraz skutki rzeźbotwórczej działalności rzek, wiatru, lodowców, lądolodu i mórz oraz wietrzenia; 1.. 5.Podaj nazwy form powstałych w wyniku działalności lądolodu.Największe formy powstające w wyniku eworsji, czyli kotły eworsyjne mogą osiągać głębokość od kilku centymetrów do ponad 20 m.. Powstają za sprawą działalności bombardującej, wypłukującej i obniżającej wód opadowych.rozróżniać zmiany rzeźbotwórczej działalności rzek w zależności od odcinka ich biegu; .. Wielki Kanion (Grand Canyon) powstał w wyniku działalności erozyjnej rzeki Kolorado trwającej miliony lat .. jak np. gliny, rozmywane są przez nacierające fale.. Długotrwałe wystawienie materii na działanie wody będzie skutkować jej poddaniem się rzeźbotwórczej działalności rzek..

4.Wymień nazwy form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności lodowców górskich.

Dzieje się tak wówczas, gdy baza erozyjna rzeki ulegnie zmianie.Formy powstałe w wyniku działalności rzek.. Działalność rzeźbotwórcza rzek polega na niszczeniu, transporcie oraz budowaniu (akumulacji).. Podaj na podstawie atlasu geograficznego nazwy trzech łańcuchów górskich, które są położone na różnych kontynentach i na których obecnie występują lodowce górskie.rzeźbotwórcza działalność rzek, rozpoznaje na rysunkach i fotografiach formy powstałe w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek, charakteryzuje typy ujść rzecznych na podstawie schematu, Uczeń: przedstawia różnice między wietrzeniem mrozowym a wietrzeniem termicznym, omawia genezę wybranych form krasowych powierzchniowych i8.. W efekcie powstaje stromy brzeg zwany klifem.. Terasy akumulacyjno-erozyjne występują najczęściej w dolinach rzek górskich, zbudowane są zarówno ze skał podłoża, jak i z osadów rzecznych.Powstają w przybrzeżnej części zbiornika morskiego lub oceanu w wyniku spadku energii fal po ich załamaniu (przyczynia się to do spadku zdolności do transportu materiału skalnego).. Wyjaśnij, w jaki sposób powstaje dolina U-kształtna.. Należą do nich między innymi doliny U - kształtne, jeziora cyrkowe.. I przy okazji pomożecie?Formy glacjalne - są to wszystkie formy ukształtowania terenu (rzeźba glacifluwialna i rzeźba glacjalna) powstałe w wyniku zarówno niszczącej (egzaracyjnej), jak i budującej (akumulacyjnej) działalności lodowca bądź lądolodu oraz wód glacjalnych.. 2010-09-17 15:19:46IV Rzeźbotwórcza działalność rzek "Kropla drąży skałę" to powiedzenie, które nie wzięło się znikąd.. Wpływ morza na rzeźbę terenu zależy od:Koryto rzeki w tym odcinku wygina się raz w jedną, a raz w druga stronę.. 1.ZADANIE DOMOWE 1.Opisz proces erozji rzecznej.. Wymień akumulacyjne i erozyjne formy rzeźby - powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych.. Powstały one w kotłach polodowcowych, czyli zagłębieniach, w których kiedyś długo zalegał śnieg lodowcowy tzw. firn.. W ten sposób powstają zakola (meandry).. duża amplituda temperatury - wietrzenie insolacyjne - żwir, piasekWymień nazwy form terenu powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności lądolodu.. Doliny V-kształtne; 2. pokaż więcej.. Rzeki zasilane są przez wody podziemne, deszczowe i roztopowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt