Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 2020

Pobierz

Dodano: 15 października 2021.. Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx.. Potrzebuje motywacji i zachęty do działania - osiąga .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Author: anonim Last modified by: KOMPikor Created Date: 11/6/2017 7:29:00 PM Company: ŁCDNiKP Other titles: ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIAWielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Uczennicy za I semestr roku szkolnego 2020/2021.. W wielu szkołach, ze względu na ogłoszenie stanu epidemii i zawieszenie funkcjonowania szkół i placówek taka ocena nie została przeprowadzona na początku drugiego semestru.Zachęcamy do zapoznania się z propozycją arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu-edukacyjno-terapeutycznego (IPET), opracowanych zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.. 4 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych).. IPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym.. Ocena ta oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebiearkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaMusimy w pierwszej kolejności przystąpić do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka na co wskazuje ustawa: "Zespół opracowuje program (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie"..

Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx.

Nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wydała orzeczenie.. Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.. OPINIA ZE SZKOŁY O UCZNIU KIEROWANYM DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W NAMYSŁOWIE W CELU WYDANIA OPINII O POTRZEBIE OBJĘCIA DZIECKA ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKĄ KSZTAŁCENIAData opracowania: 10.06.2021 r. ARKUSZ OKRESOWEJ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA (ocena efektywności programu i udzielanej pomocy) Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx Klasa: xxxxxxxxx Data urodzenia: xxxxxxxxxxxxxxxxx Wychowawca: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Rozpoznanie: Zespół Aspergera i trudności w funkcjonowaniu społecznym Ostatniej oceny poziomu funkcjonowania ucznia .Aneks do IPET, Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - IPETPrzepisy prawa oświatowego zobowiązują nauczycieli do tego, by uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej dwa razy w roku został poddany okresowej wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).. Witkowo.. Agnieszka Staszak.1.. Informacje zebrane od rodzica/opiekuna.. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej powyżejArkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia dotyczy: Dziecko: Tomek, lat 6.. Okres, na jaki wydano orzeczenie: Obszary warunkujące rozwój dziecka* wyłonione w wyniku wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; Filmy promocyjne; Wykaz podręczników..

Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych.

W tym dziale znajdziecie Państwo większość obowiązujących w szkole dokumentów.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko: XXX Klasa: II Rozpoznanie: niepełnosprawność ruchowa (zanik mięśni) Data sporządzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Sfery objęte diagnozą Opis funkcjonowania dziecka w określonej sferze Mocne strony Słabe strony Predyspozycje osobowościowe • Uzdolnienia, zainteresowania,Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - z przykładem PAKIET: Wrzesień 2019 Planowanie i organizacja roku szkolnego 2019/2020 oraz najnowsze zmiany w karcie nauczyciela i pozostałych przepisachARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Chłopiec z zespołem Aspergera.. Podstawowy układ, w którym jest udzielana pomoc dziecku w szkole, to relacja uczeń- .Tę kwestię reguluje § 6. ust 9. rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, Jak często powinno wykonywać się wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA..

Zawiera wiele zmiennych tak, by każdy mógł wybrać te, które dotyczą danego ucznia.

Podstawa opracowania IPET-u: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm .. Ja wykorzystuję ten arkusz w celu obserwacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.ZAŁĄCZNIK nr 6 X do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: X Data urodzenia: X Oddział: IV Data dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia: X DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji: Analiza funkcjonowania w zakresie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych: Analiza orzeczenia, opinii Na skutek podejmowanych stymulacji X zaczął .Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje bowiem okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.Przykład Arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka w przedszkolu Data: 14.04.2020 Wzór pisma zawiadamiającego rodziców o terminie spotkania zespołu w związku z dokonaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieckaArkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIAna podstawie diagnoz cząstkowychObszar funkcjonowaniaOpis funkcjonowania dziecka w danym obszarzePotrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarzeMocne stronySłabe stronyOgólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża .Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z afazją..

Pobierz przykładowy arkusz WOPFU dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej.

Poznań.. dokumentów (14) Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.. Zaproponowane arkusze WOPFU i IPET mogą stanowić inspirację dla nauczycieli i specjalistów ze szkół w .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Agnieszka Staszak.. Orzeczenie wydano z uwagi na: 4.. IPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.. Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Mocne strony dziecka:wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając m.in. diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie (§6 ust.. W tym celu proszę o wypełnienie poniższego formularza rodziców, wychowawców, .Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka należy dokonać każdorazowo po złożeniu w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w takim czasie, by możliwe było dotrzymanie określonego w przepisach terminu opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego na podstawie najnowszych przepisów; Arkusz obserwacji ucznia klasy I. Rozpoznawanie potrzeb ucznia; zbieranie informacji w ramach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; Informacja dla rodziców o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole w roku szkolnym 2017/2018; Karta pracy zespołu ds. IPET wg najnowszych przepisówWzory dokumentów (14) Wzory.. Kalendarz roku szkolnego - wersja pełna ; Kalendarz roku szkolnego - wersja skrócona; Statut szkołyARKUSZ POMOCNICZY DO OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA PRZEZ NAUCZYCIELA (integralna część wielospecjalistycznej oceny ucznia) MOTORYKA DUŻA nie ma problemów z utrzymaniem równowagi ciała .. czyta na poziomie wymagań klasy, w której się uczy czyta poniżej wymagań programowych klasyARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA .. Będą one uzależnione od rodzaju dysfunkcji czy zdolności, funkcjonowania dziecka, etapu edukacyjnego - czyli od indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.. Kluczowym słowem w nazwie jest określenie: wielospecjalistyczna, co wskazuje nam na to, że dokonuje jej nie jedna osoba, a wszyscy specjaliści pracujący z dzieckiem.Niniejszy arkusz jest formą wsparcia przy przygotowywaniu Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt