Interpretacja przepisów nie jest informacją publiczną

Pobierz

Znaczenie przepisów konstytucyjnych objaśniają (precyzują) tymczasem przepisy ustaw zwykłych, a te .WSA w Warszawie w wyroku z dnia 16 listopada 2007 r. wskazał, że informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy o dostępnie do informacji publicznej.. Warto, żebyś miała/miał świadomość, że procedura dotycząca dostępu do informacji publicznej jest maksymalnie odformalizowana - przecież, gdyby informacja była dostępna wPoniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. Interpretacja indywidualna, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, jest niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.. Od osoby korzystającej z prawa do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.. Rok nie może być wcześniejszy niż 2013.. Prawo podatkoweOgólną zasadą, która wynika z art. 61 Konstytucji RP, jest dostęp do informacji.. 3/1/1 ORAZ 5/1 INFORMACJA, ŻE TO NIE JEST INFORMACJA PUBLICZNA INFORMACJA, ŻE NIE POSIADA ZĄDANEJ INFORMACJI INFORMACJA, ŻE WYSTĘPUJE ODRĘBNY TRYB UDOSTĘPNIANIA UDOSTĘPNIENIE (CZYNNOŚĆ ..

Jak napisać wniosek o informację publiczną?

Wniosek o interpretację przepisów podlega opłacie w wysokości 75 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.Podsumowanie jak zapoznać się z informacją publiczną przedstawia poniższy rysunek: Ad.. Taka decyzja zostanie uchylona jako wydana bez podstawy prawnej.Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych.. 2013.05.29, wyrok WSA w Gdańsku, II SA/Gd 183/13, LEX nr 1.Stosowanie przepisów przejściowych do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1592) w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które nie uwzględniają zbierania lub przetwarzania odpadów Czy przepisy tej ustawy należy stosować .Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej; Do góry.Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że informacja dotycząca wysokości nagród przyznanych i wypłaconych każdemu pracownikowi urzędu gminy jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.. Spółka wniosła do WSA skargę na bezczynność prezydenta miasta, polegającą na nieudzieleniu informacji publicznej.W obecnym stanie prawnym w praktyce to sądy administracyjne wskazują granice prawa do udostępnienia informacji publicznej..

2 i art. 15 zasada pokrywania kosztów podmiotu udostępniającego informację publiczną na wniosek, ust.2.pracowników jest informacją o majątku publicznym.

Sądy ustalają obszary, w których występuje informacja publiczna, i w konsekwencji wskazują, kiedy należy uznać, że wniosek wykracza poza tę sferę i należy go uznać za niezasadny.W momencie, gdy dokument jest wykorzystywany przez organ władzy publicznej w jakikolwiek sposób, staje się on informacją publiczną i podlega udostępnieniu.. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.Interpretacja dotyczy zastosowania stawki podatku od nieruchomości dla gruntów oraz obowiązku podatkowego od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w odniesieniu do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który wykonuje zadania i jest jednostką organizacyjną publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust.. Wyrokiem z dnia 20 września 2016 r. (sygn.Ponadto, niektóre organy administracji publicznej udzielają informacji na wniosek, albo wydają interpretacje ogólne z urzędu.. Polecamy: VAT w samorządach (książka) Prawo do informacji .Zmiany w zakresie zamówień publicznych w "Tarczy antykryzysowej" Odwieszenie postępowań przed KIO - opublikowanie Ustawy w Dzienniku Ustaw Brak możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19§ 3..

W takich przypadkach, dokonana przez dany organ wykładania przepisów, nie jest wiążąca i nie zapewnia ochrony przedsiębiorcy, który się do niej zastosuje.

Według NSA, ustawa z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie jest i nie może być środkiem do wykorzystywania jej w celu występowania z wnioskiem o udzielenie każdej informacji.. Zdaniem ekspertów problemem jest to, że Zakład nie chce rozstrzygać kwestii będących przedmiotem wniosków, a kwalifikację prawną przerzuca na .Powyższe nie wyklucza jednak możliwości precyzowania przepisów rozporządzenia.. Opis działania formularza.. Wszelkie wyjątki od tej zasady powinny być zatem formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości powinny przemawiać na rzecz dostępu do nich.. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.. Taki pogląd dominował w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. wyr.. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o .Należy zauważyć, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego, w którym zastosowanie znajdą, np. przepisy art. 180 i 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).Przedstawione interpretacje zostały wydane w indywidualnych sprawach przedsiębiorców, w oparciu o opisane przez nich stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe..

Informacją publiczną jest również informacja o wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody, w tym również o charakterze uznaniowym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.Interpretacja indywidualna, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, jest ponadto niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.. NSA z dn. 9 lutego 2007 r. o sygn.. Wyszukiwarka.. Jeżeli ZUS nie jest właściwy do wydania interpretacji, to:Przy interpretacji pojęcia należy uwzględnić, że organy uprawnione do wykonywania zadań publicznych z założenia nie podejmują innych czynności jak załatwianie spraw publicznych, a wykonywanie zadania publicznego nie może polegać na realizacji sprawy prywatnej i stąd pod pojęciem informacji o sprawie publicznej należy rozumieć również każdą czynność i każde działanie organu władzy publicznej w sferze prawa administracyjnego, ale też np. w sferze prawa cywilnego.Wniosek o interpretację przepisów przedsiębiorca może złożyć pod warunkiem, że w sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo skarbowa.. Tym samym, zamawiający może dokładnie wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okoliczności w jakich wykonawca powinien złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego a w jakich inny dokument na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu .. Obywatele mają prawo do dostępu do takich informacji, zaś jednostki zobowiązane muszą publikować informacje w BIP.Organ administracji nie może wydać decyzji odmawiającej udostępnienia informacji, jeśli uzna, że nie podlega ona przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej.. Oznacza to, że z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej może wystąpić np. spółka lub małoletni.System Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, oraz innych informacji podatkowych.Informacja publiczna; pokaż menu zwiń menu Dla mediów .. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje przedsiębiorcom na wniosek pisemne interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń w ich indywidualnych sprawach.. akt I OSK 517/06, a także wyr.ART.. W 2017 r. ZUS otrzymał 1534 wnioski, w 2018 r. - 1411, w 2019 r. - 1201, a do 15 grudnia 2020 r. - 958.. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.. Nie ma znaczenia, czy osoba zainteresowana informacją mieszka na terytorium Polski, czy jest to osoba fizyczna, ani czy posiada pełną zdolność do czynności prawnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt