Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola sprawozdanie

Pobierz

Ubiegającego się o stopień zawodowy .. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej oraz praca z uczniem zdolnymi i mającym …Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych …Warsztat pracy nauczyciela to celowo dobrane procedury postępowania, sposoby i metody działania, dokumenty prawne i planistyczno-organizacyjne, czyli opisane decyzje …W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego, co dało mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia …Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią mgr napisania kontraktu i dokonania wstępnej analizy swojej …Aktywnie współpracowałam z nauczycielem prowadzącym innowacje z zakresu matematyki w naszym przedszkolu.. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły/przedszkola w obecności …wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.. Uatrakcyjnienie zajęć poprzez tworzenie i stosowanie dodatkowych pomocy dydaktycznych.. 2 pkt.. 2 pkt.. Efekty: • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem • Doskonalenie własnego warsztatu pracy Zadanie 2W ciągu całego okresu pracy zawodowej dbam o podnoszenie swoich kwalifikacji, doskonalenie umiejętności i warsztatu pracy..

Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

Cały okres stażu, który został przeze …- doskonalenie warsztatu pracy poprzez pogłębianie wiedzy, ustawiczne samokształcenie,-wzrost stopnia fachowości pod względem metodycznym i merytorycznym, - …2009 W trosce o doskonalenie swojego warsztatu pracy oraz podwyższenia jakości pracy przedszkola kontynuowałam pracę z wychowankami przy wykorzystywaniu metod innowacyjnych.. Opublikowano: 8 sierpnia 2017 roku.Nauczyciela kontraktowego.. Analiza procedury awansu zawodowego.. Były to relacje obustronne polegające na wymianie doświadczeń i pomocy dydaktycznych.. Przedszkola Miejskiego nr 13 w Mielcu.. Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu Na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, jak i przyrody korzystałam z różnych metod.. Sprawozdanie z realizacji rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Podniesienie kwalifikacji …Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w I i II półroczu roku szkolnego 2017/2018 Cele awansu: 1.Podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami dzieci i przedszkola.. W trakcie podejmowania działań związanych z doskonaleniem swojego warsztatu pracy zwracałam uwagę na poszukiwanie różnorodnych form i metod pracy wychowawczo .warsztatu pracy Dla szkoły: - wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli 2..

Doskonalenie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy.

§7 ust.. 1 Umiejętność …Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju .. plan rozwoju zawodowego zaświadczenie notatki własne dokumentacja sprawozdanie z realizacji planu rozwoju …Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach …1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO JOLANTA KULAK NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zadania ogólne Zadania szczegółowe Działania Termin realizacji Sposób dokumentowania I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły.Nauczyciel powinien umieć tworzyć i doskonalić swój warsztat pracy, który stanowią: dokumentacja prawna regulująca jego działania w oświacie; układ pomieszczeń wraz …Organizację i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciele stażysty rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu oraz poznaniem procedury awansu zawodowego …Doskonalenie warsztatu pracy oraz metod poprzez obserwację zajęć (rozmów) prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.. Zadanie to zrealizowałam …Współpraca z opiekunem stażu Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią mgr Haliną Kłos, napisania …"Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m.Łomża" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego …Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i …Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań..

1 …Rozbudowanie własnego warsztatu pracy, poprzez gromadzenie kart pracy.

2.Poszerzanie zakresu wiedzy.. Wiedząc, iż na całokształt …5.. Doskonalenie ma również służyć zdobywaniu …Mając na uwadze doskonalenie swojej pracy mające wpływ na jakość pracy szkoły opracowałam i wdrożyłam opisane poniżej przedsięwzięcia.. Stosowane przeze mnie metody to: słowna, oglądowa, czynna, podająca, aktywizująca.Efekty: wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy, wspomaganie nauczycieli z krótszym stażem przez doświadczonych kolegów, poszerzanie wiedzy nauczycieli na temat myślenia wizualnego, wskazywanie na ciekawe rozwiązania metodyczne, szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły, zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami tego samego przedmiotu, ustalenie wspólnego sposobu oddziaływania na ucznia, motywowanie do własnego rozwoju .Ma ono na celu pomaganie w adaptacji do zawodu i usprawnianie własnego warsztatu pracy, zwłaszcza nauczyciela młodego.. Poza samokształceniem, uczestniczę w …Przygotowane przeze mnie sprawozdanie odnosi się do poszczególnych obszarów i wymagań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego.. 1 Umiejętność …Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt