Wzór oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty 2019

Pobierz

Od niniejszej oceny dorobku zawodowego ma Pan/i prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Małopolski Kurator Oświaty, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22) za moim pośrednictwem.. Od 01.09.2019 nauczyciel przeszedł do tej szkoły na etat, gdzie może kontynuować awans.Zgierz 8 IX 2019.. 2019 r. poz. 5).ocenę dorobku zawodowego nauczyciela dyrektor sporządza po zapoznaniu się z projektem oceny wystawionym przez opiekuna stażu oraz po zasięgnięciu opinii rady rodziców, nauczyciel stażysta musi złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego.Art.. (miejscowość) Propozycja oceny dorobku zawodowego.. Protokół z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej.. W Z Ó R. (miejscowość, data) (pieczątka szkoły) Nr .. Awans miał trwać do 31.05.2020 roku.. Wniosek o odstąpienie od stosowania przepisów Karty Nauczyciela .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr .. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Data rozpoczęcia stażu: Data zakończenia stażu: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Katarzyna.W przypadku nauczyciela stażysty opiekun winien przyjąć postawę.. wtorek, 8 października 2019 33Wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) nakłada na dyrektora szkoły (placówki) obowiązek dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela, który odbył staż w związku z ubieganiem się o wyższy stopień awansu zawodowego.Ocena Dorobku Zawodowego Nauczyciela..

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

Plik zawiera przykładowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty pracującego w przedszkolu ubiegającego się o stopień .Przepis art. 9c ust.. Wzór dotyczy oceny dorobku zawodowego wystawianej nauczycielom, którzy zakończyli staż przed 1 września 2018 r. oraz nauczycielom stażystom, którzy zakończyli staż rozpoczęty w roku szkolnym 2017/2018.W świetle przepisu art. 9c ust.. Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.. 5a i ust.. Zobacz Teraz.W opisanej sytuacji - nauczyciel zakończył staż w 2020 roku - powinien więc otrzymać ocenę dorobku zawodowego za okres stażu..

2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

UZASADNIENIE W okresie odbywania stażu Pani .. prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Szkoły, rzetelnie realizowała zadania zawarte w Jej planie rozwoju zawodowego, co skłania mnie do następujących stwierdzeń:Wzór zawiadomienia o dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela Wzór zawiadomienia o wszczęciu procedury oceny pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.. Komplet uzupełnionych i gotowych do wdrożenia wzorów dokumentów dla dyrektora szkoły, zawierający m.in. przykładowe oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego, katalog wymagań dla nauczyciela, wynikający z potrzeb rozwojowych szkoły.. Wskaźniki oceny pracy nauczyciela stażysty Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego .Karta oceny.. Dyrektor .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.. Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela kontraktowego za okres stażu - nauczyciel wf. Anna Nowak.Plik zawiera wzór oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego kończącego staż na stopień nauczyciela mianowanego .. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Elementy oceny dorobku zawodowego Ocena dorobku zawodowego za okres stażu: •Ma być sporządzona na piśmie •Ma uwzględniać sposób realizacji przez nauczyciela zadań z planu rozwoju •Zawierać określenie POZYTYWNA/NEGATYWNA •Zawierać uzasadnienie •Zawierać pouczenie o możliwości wniesienia odwołaniaOcena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu..

dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. 6 oraz Art. 9f ust.. 5a ustawy - Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2019 r. ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły, w której nauczyciel odbył staż, w przypadku nauczyciela stażysty - po zapoznaniu się z .Karta oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela mianowanego Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna Ostatnia aktualizacja: 23 Luty 2021Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym.. Dyrektor sporządza ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na podstawie art. 9c ust.. Data publikacji: 8 maja 2018 r. Poleć znajomemu.. Plik zawiera schemat opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela kontraktowego starającego się o stopień nauczyciela mianowanego .pozytywnej oceny dorobku zawodowego..

Wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

opiekun stażu.. Równolegle pracował kilka godzin w drugiej szkole.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. nauczyciela stażysty .. za okres stażu.. Sprawdź, czy ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest dokonywana na podstawie samego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego czy konieczny jest wniosek nauczyciela.Warszawa 2019 Ocena pracy i awans zawodowy .. …………………., dnia…………….. Ewelina Wieteska.. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).. Imię i nazwisko nauczyciela: .. 2.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowegoAby złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciel musi otrzymać pozytywną ocenę dorobku zawodowego.. Pani .. ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć oraz stopnia zaangażowania.. Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela .. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia MEN z 26.07.2018 r. w sprawieOcena dorobku Ocenędorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły,w terminie nie dłuższymniż21 dni od dnia złożenia sprawozdania z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO.. Wskaźniki oceny pracy nauczyciela kontraktowego Załącznik nr 3 do Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.. Dokumentacja oceny pracy nauczyciela po 1 września 2019 r. .. Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowego.. Pani .. rozpoczęła pracę w .. na stanowisku nauczyciela - wychowawcy grupy VI 1 IX 2018, ubiegając się .nauczyciele kontraktowi i mianowani kończący staż po 31 grudnia 2018 r. - oceny należy dokonać wg.. 5a.Karta Nauczyciela (t j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) .. (powrót do oceny dorobku zawodowego), d) wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po .. Proponuję dla Pana(i) .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. 9c ust.. Nieprzedstawienie opinii.. przepisów obowiązujących od 3 stycznia 2019 r. tj. na podstawie zmienionego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U.. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 8.. Ocenie pracy podlegają wszyscy nauczyciele (z wyjątkiem stażysty), bez względu na wymiar zatrudnienia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt