Na rysunku przedstawiono fragment doliny rzecznej z terasami

Pobierz

Zarys wiedzy o Ziemi, Warszawa 2002.. Lokalizacja dwóch pozostałych została uznana za niekorzystną dla budownictwa mieszkalnego.. (1 pkt) Na fotografii przedstawiono ruiny zamku w Podzamczu (pole G1).Na rysunku przedstawiono plan batymetryczny północnego fragmentu jeziora Narie położonego w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.. P .5 5 Zadanie 5 Rysunek przedstawia przekrój doliny rzecznej i zaznaczone na nim trzy poziomy teras: A, B, C.. 2 dno doliny: a. koryto rzeki.. Zadanie 17.1.. Misa jeziora przedstawionego na rysunku powstała w wyniku: A. erozyjnej działalności wód płynących pod lądolodem.Na rysunku przedstawiono położenie Słońca nad horyzontem w momencie górowania w jednym z pierwszych dni astronomicznych pór roku, obserwowane z miejsca oznaczonego na mapie literą X. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. B) na dziale wodnym.. Na podstawie: Jerzy Wrona, Regiony Polski.. Reforma 2019Zadanie wykonaj na podstawie rysunku przedstawiającego środowisko geograficzne doliny rzecznej i wysoczyzny w Polsce (strona IV barwnego materiału źródłowego).. W planie zagospodarowaniaTego terenu wyznaczono trzy lokalizacje osiedla domów jednorodzinnych i oznaczono je numerami od 1 do 3, ale tylko jedna z nich będzie przeznaczona pod zabudowę.Lokalizacja dwóch pozostałych została uznana za niekorzystną dla budownictwa mieszkalnego.Na rysunku przedstawiono fragment doliny rzecznej z terasami..

Na rysunku przedstawiono fragment doliny rzecznej z terasami.

C) na przełęczy.. (2 pkt)Zadanie 13.. W planie zagospodarowania tego terenu wyznaczono trzy lokalizacje osiedla domów jednorodzinnych i oznaczono je numerami od 1 do 3, ale tylko jedna z nich będzie przeznaczona pod zabudowę.. b. taras zalewowy.. Na podstawie: E. Świtalski, Podstawy geografii fizycznej z elementami geologii, Toruń 1994 Wykonaj polecenia na podstawie rysunku i własnej wiedzy.. a) Wpisz w puste pola na rysunku oznaczenia kierunków geograficznych przebiegu profilu, wybierając je z podanych: N, W, S, E. b) Wpisz w wyznaczonych miejscach nazwy elementów doliny, wybierając je z podanych poniżej.Na podstawie: Z. Podgórski, W Marszelewski, K. Becmer, Geografia.. Na podstawie: Dorota Makowska, Podręcznik do geografii fizycznej dla szkoły średniej, WSiP, Warszawa 1998 Profil hipsometryczny wykonany wzdłuż południka 21°E na terenie PolskiNa fotografii lotniczej przedstawiono fragment Jeziora Klimkowskiego i jego otoczenia z zaporą i szczytem wzniesienia.. W planie zagospodarowania tego terenu wyznaczono trzy lokalizacje osiedla domów jednorodzinnych i oznaczono je numerami od 1 do 3, ale tylko jedna z nich będzie przeznaczona pod zabudowę..

Na rysunku A przedstawiono front chłodny.

Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. A. Pradolina jest szeroką doliną o płaskim dnie.. (1 pkt)Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f.Jeden spośród podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji.. W planie zagospodarowania tego terenu wyznaczono trzy lokalizacje osiedla domów jednorodzinnych i oznaczono je numerami od 1 do 3, ale tylko jedna z nich będzie przeznaczona pod zabudowę.. a) Dobierz do biegu górnego rzeki cechę doliny i dominujący proces rzeźbotwórczy.. Wskaż wzór .. (2 pkt) Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny.. a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Lustro wody w zbiorniku znajduje się 10 m poniżej zwieńczenia (korony .. (2 pkt) Na rysunku przedstawiono model doliny rzecznej w profilu podłużnym.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. Zadanie 1.. Po przejściu frontu atmosferycznego przedstawionego na rysunku B temperatura powietrza się obniży.. Przykładowe rozwiązanie:Numer: 1Uzasadnienie: Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 1.. Na froncie przedstawionym na rysunku B są gwałtowne zjawiskaNa rysunku przedstawiono uproszczony przekrój przez grzbiet Połoniny Wetlińskiej.. B) fałsz.W każdym etapie biegu rzeki dominują inne procesy rzeźbotwórcze, których jednak wspólnym skutkiem jest wytworzenie doliny rzecznej, czyli zagłębienia obejmującego koryto z wszystkimi terasami rzeki..

21 marca.Na rysunku przedstawiono profil grzbietowy jednej z połonin.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.. Na mapie przedstawiono fragment górskiego terenu, przez który płyną dwie rzeki oznaczone literami A i B. W przełomowym odcinku rzeki A znajduje się zapora, za którą powstał zbiornik wodny.. (2 pkt) Podaj nazwy metod kartograficznych, za pomocą których przedstawiono na mapie: Np. • obszary leśne metoda powierzchniowa • szlaki kajakowe metoda sygnaturowa • głębokości o tych samych wartościach w jeziorach metoda izarytmiczna Zadanie 4.Schematyczny rysunek przedstawia profil terenu przez dolinę Wisły na obszarze objętym mapą.. Wybór uzasadnij.Na podstawie: Z. Podgórski, W Marszelewski, K. Becmer, Geografia.. B. Jest to U-kształtna dolina utworzona przez lodowiec górski.. Lokalizacja dwóch pozostałych została uznana za niekorzystną dla budownictwa mieszkalnego.. Na podstawie przedstawionego na mapie przykładu pradoliny podkreśl dwie cechy tej formy rzeźby.. A) prawda.. Na podstawie: Srokosz W., Geografia - zadania, wskazówki, zasady oceniania, Nowa Era, Warszawa 2004 r. a) Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe określenie spośród podanych w nawiasach, tak aby zdania dotyczące zamieszczonego przekroju geologicznego były prawdziwe.Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony 3 Zadanie 3..

Cecha doliny:Na rysunku przedstawiono model doliny rzecznej w profilu podłużnym.

A tu dolina rzeki przedstwiona graficznie.. [LINK]Próbny egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony 7 Zadanie 13.. Zarys wiedzy o Ziemi, Warszawa 2002.. C. Dnem pradoliny płyną rzeki o dużych spadkach wody.Na rysunkach przedstawiono przekroje przez dwa fronty atmosferyczne.. Na rysunku A przedstawiono front chłodny.. Zarys wiedzy o Ziemi, Warszawa 2002.. Rzeszowskie, WSiP, Warszawa 1996 Uzupełnij profil, wpisując w odpowiednie miejsca: - skalę pionową profilu - wysokości bezwzględne dwóch wzniesień oraz nazwy geograficzne dwóch obiektów.. (1pkt) Na rysunku przedstawiono czworokąt zbudowany z dwóch trójkątów prostokątnych.. Lokalizacja dwóch pozostałych została uznana za niekorzystną dla budownictwa mieszkalnego.Na rysunku przedstawiono fragment doliny rzecznej z terasami.. Na rysunku przedstawiono fragment doliny rzecznej z terasami.. Na podstawie: M. Kucharska, Geografia fizyczna, Wyd.. Zadanie 3.. Dane są długości boków |AB|=|BC|=1 oraz |AD|=√2Długość boku .Zadanie 12.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.. Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.. Wyjaśnij genezę wybrzeża przedstawionego na rysunku.Na mapie poziomicowej przedstawiono fragment pradoliny Redy i Łeby.. Piątek Trzynastego, Łódź 2001.. 0-5 p a) Wstaw krzyżyk X przy procesie, w wyniku którego powstały pokazane na rysunku formy doliny rzecznej: 1. erozja w osadach rzecznych 2. erozja boczna doliny rzeki nizinnej 3. tworzenie doliny w wyniku działania lodowca b) Podaj literę wskazującą najstarszą i najmłodszą .Tworzenie mapy EM z danych TE 2 i MPHP: a poziomice otrzymane z TE 2 (na rysunku przedstawiono co dziesiątą poziomicę); b rzeki i jeziora z mapy MPHP; c wynik działania narzędzia TOPO TO RASTER, jako parametrów użyto trzech warstw wektorowych (poziomic, rzek i jezior); d punkty wysokościowe pobrane z poziomic (z mapy a) co 200 m; e .. Południe Północ warstwy skalne o zróżnicowanej odporności na wietrzenie A B Na podstawie przekroju geologicznego i własnej wiedzy podaj, które z warstw oznaczonych literami A, B są mniej odporne na wietrzenie.. Na podstawie: Z. Podgórski, W Marszelewski, K. Becmer, Geografia.. Na rysunku A przedstawiono front chłodny.. Na podstawie: E. Świtalski, Podstawy geografii fizycznej z elementami geologii, Toruń 1994 Wykonaj polecenia na podstawie rysunku i własnej wiedzy.Podstawowe elementy doliny rzecznej: 1 zbocza doliny.. Na froncie przedstawionym na rysunku B zachodzą gwałtowne .Na rysunku przedstawiono jeden z typów wybrzeży, które występują nad Morzem Bałtyckim.. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony.. Izobaty poprowadzono co 5 metrów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt