Program operacyjny polska cyfrowa v oś priorytetowa

Pobierz

022 315 22 00, 315 22 01 faks 022 315 22 02 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Regulamin konkursu do naboru nr POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1.Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III.. 022 315 22 00, 315 22 01 faks 022 315 22 02 Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Regulamin konkursu Nabór nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 I oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1.Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Runda aplikacyjna: V 04.01.2018 r. - 03.02.2018 r. * Zapis stosowany wymiennie:Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 DOCX 3,36 MB Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania.Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zawarte w Warszawie w dniu 22 grudnia 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie; v) projekt grantowy - należy przez to rozumieć projekt grantowy zgodnie z art. 35 ust..

Oś priorytetowa VI Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.

Będzie to pierwszy w Polsce .Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) przygotowany został na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu RozwojuSposób podziału środków na poszczególne JST będzie wynikał z kluczowego elementu: współczynnika G, będącego wskaźnikiem dochodów podatkowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, a także liczby mieszkańców w danej jednostce.. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach V osi priorytetowej - REACT- EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (załącznik 11) DOCX 369 KB.. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej V nabór lipiec 2019 r.Program Operacyjny Polska Cyfrowa II Oś priorytetowa, Działanie 2.1 "Wysoka dostępność i i jakość e-usług publicznych" E- USŁUGI / PRODUKTY PROJEKTUPolska Akademia Nauk Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, II oś priorytetowa "Eadministracja i otwarty rząd", działanie 2.. 1.2 Analiza wyzwań, potrzeb i potencjałów - podejście tematyczne i terytorialne.. Wsparcie jest nieodpłatne.. PO PC Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój -2020 PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 07-20131 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Warszawa, 6 października 2015 r. 2 Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne dla użytkowników e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.PO PC Program Operacyjny Polska Cyfrowa PO PT 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 PO PŻ Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PO Ryby Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013 PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POZ Podstawowa .Program Operacyjny Polska Cyfrowa..

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 21 listopada 2021 roku 22.11.2021.

Cyfrowe udostępnianie zasobów administracji i nauki.. 1.1 Opis najważniejszych przedsięwzięć konsultacyjnych i badawczych.. 13Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. zm.), l) SZOOP - szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, m) TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) przygotowany został na podstawie rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj ącego wspólne przepisy dotycz ące Europejskiego Funduszu RozwojuProgram Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa "E-administracja i otwarty rząd" Działanie 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej" Regulamin naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 (tryb konkursowy) Instytucja Organizująca Konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul.Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa tel.. Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (Nabór nr POPC IP /17) REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO w ramach projektu Nr POPC /18-00 pt. 2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej" - środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Publiczna prezentacja założeń projektu Warszawa, dnia 16.1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Typy projektów objęte dofinansowaniem: Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych..

Wysokość pozyskanych środków: 80 640,00zł.1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1.

Aplikacje mobilne wykorzystujące e-usługi i ISP.Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Regulamin konkursu Nabór nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.2.. 2 ustawy wdrożeniowej;j) POPC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, k) Pzp - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.. Cyfrowe udostępniane zasobów kultury.. Systemy IT usprawniające pracę w instytucjach.. 1.3 Uzasadnienie wyboru celów tematycznych.. na lata 2014-2020.. Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową oraz reformy w .Oś priorytetowa: Wsparcie projektów: od pomysłu do rynku • Finansowanie innowacyjnych projektów w całym cyklu ich realizacji, począwszy od fazy badań, poprzez etap prac rozwojowych, do wdrożenia rozumianego jako .. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 .POPC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa POWER - Program Edukacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój RPO - Regionalne Programy Operacyjne .. Oś priorytetowa V Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu.. Wersja obowiązująca od 22.09.2021Program Polska Cyfrowa.. Ja w internecie.7 program operacyjny polska cyfrowa - proces wyznaczania i wyŁĄczania adresÓw Dodatkowo po podpisaniu umowy beneficjent ma możliwość wymiany punktów adresowych, które zobowiązał się objąć zasięgiem na inne w obrębie danego obszaru konkursowego.1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Warszawa, 16 września 2015 r. 2 Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne dla użytkowników e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.Pomagamy prowadzić projekty oraz rozliczać wydawane środki unijne..

Celem nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego 22.11.2021.. Minimalne dofinansowanie, jakie może otrzymać gmina, to 100 000 zł, a maksymalne to .Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa tel.. Efekty projektów realizowanych z Programu Polska Cyfrowa w latach 2014-2020 .E-pionier (Oś Priorytetowa III - Cel szczegółowy nr 5) E-Pionier to projekt pilotażowy NCBR, który będzie realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt