Ustawa o ewidencji ludności tekst jednolity

Pobierz

Pod pozycją 388 w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy o ewidencji ludności.. z 2018r., poz.1000 ze zm.)Nowelizacja dostosowuje przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r.1 Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. poz. 1397 z późn.. Na podstawie tekstu podręcznika ze s. 140 oraz fragmentu ustawy wykonaj polecenia.. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.. z 2017 r. poz. 657 ze zm.) Nr Treść pytania Odp.. zm./ Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2020r.. poz. 256/, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie Na podstawie art. 16 ust.. Zobacz tekst jednolity ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388).1.. Źródło (art.) 1.. 2.Podstawa prawna: art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010r.. z 2018r., poz.1382 z późn.zm.). 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności: Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego: Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckimArt..

o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U.

Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 w sprawie w sprawie trybu rejestracji danych w .niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi-dencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 14, poz. 85), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 26 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 26, poz. 132)3) art. 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 696), który stanowi: "Art. 5.ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j..

Ustawa o ewidencji ludności - 1.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludnościUstawa o ewidencji ludności z tekstem jednolitym.. RWChodzi m.in. o nowelizację ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1888) z 19 grudnia 2014 r. Jednolity tekst uwzględnia ponadto zmiany wprowadzone: ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. poz. 1087), ustawą z 25 czerwca 2015 r.9.. .Podstawa prawna: - ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity opublikowano w Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 ze zmianami); - ustawa z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. nr 12, poz. 114 z licznymi późniejszymi zmianami).. We would like to show you a description here but the site won't allow us.Ustawa o ewidencji ludności,ewid.ludności,Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,Dz.U.2021.0.510 t.j.jednolity tekst ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania1..

o ewidencji ludności /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r.

zm.);Jednolity tekst ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (dokument) W Dzienniku Ustaw dostępny jest jednolity tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.Ustawa z dnia 24 września 2010r.. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.. Ewidencję ludności prowadzi się w: a) Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, oraz w rejestrach mieszkańców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym,niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544),1 Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U.. z 2015 r. poz. 388 z późn.. z 2018r., poz.2096 ze zm.) Ustawa z dnia 10 maja 2018r.. Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom: 1) organom administracji publicznej, .1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.Podstawa prawna..

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL Dz. U. z 2012 r. poz. 74 z późn.. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.. 2019, poz. 63) - wersja aktualizowana .. Ustawa .. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544).. z 1984 r.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 510 z późn.. z 2017 r. poz. 657), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1290),jednolity tekst ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 1337),Test z ustawy z 24.9.2010 r. o ewidencji ludności (t.j..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt