Indywidualny plan studiów uj regulamin

Pobierz

REGULAMINRegulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego i inne obowiązujące akty prawne określają, że: Zgodę na Indywidualny Program Studiów i Indywidualny Plan Studiów podejmuje właściwy prodziekan na wniosek studenta.zasady indywidualnego planu studiów: 1.. 3 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich UJ (dalej: Regulamin studiów), student/studentka ma prawo do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów.Osób Niepełnosprawnych UJ dokumentacja medyczna, 3) u których choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona w DON UJ dokumentacja specjalistyczna.. Zajęcia do wyboru w roku akad.. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (obowiązują od roku akademickiego .. 31, pkt 2.. Zgoda na EZZ jest udzielana na okres jednego semestru z .Pliki do pobrania.. Regulamin wyjazdów na stypendia zagraniczne dla studentów IFS UJ Uchwała nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów pierwszego stopnia .Indywidualny Program Studiów oraz Indywidualny Plan Studiów O sposobach indywidualizacji studiów informuje "Regulamin studiów UJ" w rozdziale V, §§ 24 i 25..

(indywidualny plan studiów i program kształcenia)).

REGULAMINIE dotyczącym osób kontynuujących studia rozpoczęte przed 1.10.2012 r., (por. §29 ust.. 3.Odbywanie zajęć według indywidualnych planów, zaliczania oraz zdawanie egzaminów w terminach indywidualnie ustalonych z prowadzącymi zajęcia.. Uchwała Rady Wydziału w sprawie określenia szczegółowych warunków i zasad odbywania studiów według indywidualnego planu i programu kształcenia.. Zarządzenie Z-cy Dyrektora IGiGP ds. studenckich dotyczące polityki antyplagiatowej w IGiGP.. zasady realizacji przedmiotów.. Program studiów dla rocznika rozpoczynającego studia w roku akademickim 2012/2013 (obowiązuje tylko na I roku studiów)Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania łączy wspaniałą, 650 letnią tradycję i prestiż Uniwersytetu Jagiellońskiego z najnowszymi standardami kształcenia w zakresie ekonomii i zarządzania.. Regulamin UJ - doktorantki/doktoraci będący rodzicami.. Regulaminu studiów] INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓWDeklaracja programowa to zgłoszenie spisu przedmiotów zatwierdzonych przez opiekuna naukowego i przyjętych przez Radę Programowa jako indywidualny program studiów studenta w danym roku akademickim.. Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w UJ (Załącznik do uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r) 2..

wniosek o indywidualny plan studiów .

Uchwała nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r .studiów, w tym plany studiów.. Prawo - stacjonarne.. karta - eksternistyczne zaliczanie przedmiotów (dotyczy studentów wyjeżdżających w ramach .PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH WiKS W NAUKACH SPOŁECZNYCH Obowiązuje dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2015/16 i w latach następnych .. O indywidualny plan studiów mogą się ubiegać studenci, którzy spełniają kryteria przewidziane w Regulaminie Studiów UJ lub jeden z poniższych warunków: − mają prawo w semestrze, w którym ubiegają się o indywidualny plan studiów, do kontynuowania studiów na kierunku/specjalności, który .zasady indywidualnego planu studiów: 1.. Przyznanie Indywidualnego Plan Studiów polega na modyfikacji programu studiów ze względu na zaistniałąRegulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, akty prawne dotyczące dydaktyki Komunikat nr 3 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: liczebności grup studenckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM od roku akademickiego 2021/2022Regulamin studiów UJ.. PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH WZiKS W NAUKACH SPOŁECZNYCH Obowiązuje dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2016/17Organizacja lektoratów.. Program studiów, w tym plan studiów uchwala rada wydziału na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat UJ..

Programy studiów z poprzednich lat.

ust.. Przedmioty ujęte w deklaracji w USOS na podstawie Regulaminu studiów UJ są obowiązkowe.Wzór wniosku o indywidualny plan studiów - do pobrania.. REGULAMIN STUDIÓW §24 - 25 §24 ust.1 Dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów w formie Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów.. O indywidualny plan studiów mog si ubiega studenci, którzy spełniaj kryteria przewidziane w Regulaminie Studiów UJ lub jeden z poniszych warunków: - maj prawo w semestrze, w którym ubiegaj si o indywidualny plan studiów, do kontynuowania studiów na kierunku/specjalnoci, który/która w danym rokuWzór wniosku dot.. Program obowiązuje również od II roku studiów studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013.. Zasady realizacji przedmiotu/modułu kształcenia oraz formy zaliczeń/egzaminów w trybie eksternistycznym w ramach indywidualnego planu studiów, formularz - do pobraniaProgram studiów dla rocznika rozpoczynającego studia w roku akademickim 2013/2014.. 8 Regulaminu Studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego postanawia, co następuje: § 1.Zasady odbywania Indywidualnego Planu Studiów i Indywidualnego Planu studiów określa Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatwierdzony Uchwałą Nr 2/VII.3/2017 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 8 lutego 2017 r.według Indywidualnego Planu Studiów w ramach studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM..

Karta studenta występującego o indywidualny plan studiów - do pobrania.

szczegółowe zasady i warunki ubiegania się o IPS.. Indywidualnego Plan Studiów.. Regulaminy dotyczące studentów można pobrać TUTAJ.. Zasady przepisywania przedmiotów w IFS UJ.. 2021/2022 - studia II stopnia Zajęcia do wyboru w roku akademickim 2021/2022 - studia stacjonarne II stopnia Ważne informacje.. Program studiów może dopuścić prowadzenie wybranych przedmiotów w języku obcym.Program studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku 2019/20.. 9 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim- załącznik .Podania dotyczące Indywidualnego Programu Studiów.. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie określa § 45 Regulaminu Studiów UG: student z niepełnosprawnością może odbywać studia, za zgodą prodziekana, według indywidualnej organizacji studiów.Opis zakładanych efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych II stopnia.. 2 Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody naRegulamin studiów.. Studenci studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich mają prawo do nauki języka obcego zgodnie z zasadami określonymi przez Uchwałę nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. § 13 ust.. Zarządzenie Dyrektora IGiGP w sprawie prowadzenia prac magisterskich przez .Zasady przyznawania i realizacji Indywidualnego Planu Studiów w Instytucie Religioznawstwa UJ Zgodnie z §2 pkt.. 5 (urlop dziekański) oraz §23 i nast.. Program obowiązujący od 1 października 2013 r. dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 2012 r.Zasady odbywania studiów wg Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów.. Dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na odbywanie studiów według Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów.Il.. Będąc częścią najstarszej polskiej uczelni i jednego z pierwszych uniwersytetów europejskich, oferujemy możliwość studiowania w komfortowych warunkach nowoczesnego III Kampusu UJ.Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązuje od 1 października 2017 do 30 września 2019).. Student w swoim podaniu musi przede wszystkim określić, czy występuje o przyznanie Indywidualne- go Programu Studiów, czy też Indywidualnego Planu Studiów, a następnie określić szczegóły jednego(indywidualny tok studiów)).. 6 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, dziekan (lub osoba przez niego upowaŽniona) moŽe wyrazié zgodq na indywidualny plan studiów w formie eksternistycznego zaliczania zajqé (EZZ).. Prawo - niestacjonarne.. Na podstawie art. 25 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt