Rodzaje kont bilansowych i wynikowych

Pobierz

Zasady funkcjonowania i ewidencji kont bilansowych i wynikowych.. Podział ten, dotyczy systematyki według okresów sprawozdawczych: operacje gospodarcze danego dnia, operacje gospodarcze w ciągu danego miesiąca, operacje gospodarcze w ciągu roku, operacje gospodarcze w różnych innych interwałach czasowych.. Zestawienie obrotów i sald.. Podzielność i łączenie kont 6.7.. Rodzaje kont wynikowych: a) konta kosztów, b) konto strat nadzwyczajnych, c) konta przychodów,Wyróżniamy następujące rodzaje kont wynikowych: konta kosztów, konta przychodów, konto wyniku finansowego.. Wyróżniamy dwa rodzaje kont bilansowych, zależnie od tego, czy służą one do ewidencji składników aktywów czy pasywów.. Obok kont bilansowych do potrzeb ewidencji księgowej stosuje się konta niebilansowe, zwane wynikowymi, które służą do rejestrowania i grupowania operacji gospodarczych odzwierciedlających wartościowo przebieg procesów prowadzonej przez jednostkę działalności w zakresie przychodów i kosztów, strat i zysków nadzwyczajnych oraz wyniku finansowego.Otwarcie konta wynikowego następuje z chwilą zaksięgowania pierwszej operacji w danym okresie sprawozdawczym.. Na koniec roku obrachunkowego salda kont kosztów i przychodów przenoszone są na konto wyniku finansowego.3.5.Konto, jako podstawowe urządzenie służące do ewidencji operacji gospodarczych: a) cechy, rodzaje i klasyfikacja kont, b) podstawowe zasady funkcjonowania kont bilansowych, wynikowych i pozabilansowych..

Podział kont bilansowych.

Podział operacji według stopnia złożonościRachunkowo ść finansowa - konta i zapisy ksi ęgowe 3 Powi ązanie kont bilansowych i wynikowych Źródło: Rachunkowo ść finansowa.. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Pozna ń, s. 138.Podczas tworzenia kont nakładów inwestycyjnych 08* oraz kont zespołu 8* po utworzeniu konta w KG, Administrator centralnych danych podstawowych CO, będzie musiał utworzyć odpowiedni rodzaj kosztu w CO (dla kont bilansowych z typem RK ="90", a dla kont wynikowych z typem RK = "1").Schemat 17.. Otwarcie konta wynikowego następuje w momencie zaksięgowania na nim pierwszej operacji gospodarczej.. Księgowania wykonane na kontach teowych.. Definicja amortyzacji i umorzenia, różnice między amortyzacją a umorzeniem.. Zespół 3 - Materiały i towary.. Konta syntetyczne Konta syntetyczne, jako podstawowe w planie kont, są oznaczone najczęściej 3 cyframi:PLAN KONT Zespół 0 - Aktywa trwałe 010 - Środki trwałe A, B 020 - Wartości niematerialne i prawne A, B 030 - Długoterminowe aktywa finansowe A, B 040 - Nieruchomości inwestycyjne i prawa A, B 070 - Umorzenie środków trwałych Kor 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Kor 077 - Odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne iOmówiono w nim szczegółowo następujące zagadnienia: pojęcie i zasady rachunkowości, cechy i rodzaje dowodów księgowych, układ bilansu oraz rachunku zysków i strat, zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych, podstawy organizacji rachunkowości (m.in. zakładowy plan kont oraz ewidencja syntetyczna i analityczna), sposoby .W opracowaniu przedstawione są zasady funkcjonowania kont bilanso­ wych i wynikowych, a także sposoby poprawy błędów księgowych..

Funkcjonowanie kont wynikowych.

Do ewidencji koszów i przychodów służą konta niebilansowe, tzw. wynikowe.. Konta wynikowe to szczególny rodzaj kont korygujących, które powstały z pionowego podziału kont bilansowych.. Należy tu zauważyć zjawisko specyficzne dla kont wynikowych (kont przychodów i kosztów) - konta te nie wykazują bilansu końcowego, gdyż jest on przenoszony na konto wynikowe wynik finansowy.. 4.Uczy j ak księgować na konta bilansowe.. Teoria do zadania w artykule: Zapisy księgowe ujęte matematycznie- księgowanie na konta.. Zapisy z tych kont wpływają pośrednio na zmiany stanu aktywów i pasywów poprzez konto Wynik finansowy.. Na koniec każdego okresu, po wyznaczeniu wyniku finansowego, konta przychodów i kosztów mają więc salda zerowe i z .Konta wynikowe zaliczane do kont pozabilansowych to również konta korygujące, ponieważ ujmują korekty czyli zmiany dodatnie i ujemne kapitałów (funduszy) własnych.. Składają się na niego konta różnego rodzaju, które teraz omówimy.. Konta te dostarczają danych do Rachunku zysków i strat, będącego częścią sprawozdania .Konta służące do ewidencji składników bilansu nazywamy kontami bilansowymi.. Zasady funkcjonowania kont bilansowych..

Funkcjonowanie kont bilansowych i pozabilansowych 6.5.

W odróżnieniu od kont bilansowych nie otwieramy ich, prezentując stany początkowe.Konto jest to urządzenie księgowe służące do rejestracji jednorodnych operacji gospodarczych.. Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia.. 1.3.6.Zasady ewidencji typowych operacji gospodarczych (bilansowych i wynikowych).1.6.4 Rodzaje kont księgowych 1.6.5 Zasady funkcjonowania kont bilansowych i pozabilansowych 1.6.6 Zasady funkcjonowania kont wynikowych 1.6.7 Podzielność i łączenie kont 1.6.8 Konta ksiąg pomocniczych 1.6.9 Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczychW poprzednim odcinku wprowadziliśmy pojęcie planu kont.. Zespoły kont: Zespół 0 - Aktywa trwałe.. Jak już wspomniałam, w przeciwieństwie dokont bilansowych, konta wynikowe nie mają salda początkowego, ani końcowego.. Pojęcie i klasyfikacja majątku trwałego.Rodzaje kont księgowych.. Pojęcie bilansu, charakterystyka i układ bilansu.. A zatem, już sama nazwa konta informuje o treści i rodzaju rejestrowanych na nim operacji.Rodzaje operacji według kryterium czasu.. Tak jak widać na poniższej ilustracji, każdy składnik bilansu księgowany .Wśród kont wynikowych wyróżnia się dwa typy: zwykłe oraz inne.. I właśnie to stanowi cechę charakterystyczną kont wynikowych - po przeniesieniu obrotów na konto .Charakterystyka kont wynikowych..

Ewidencja na kontach bilansowych.

Linki do pozostałych zadań o tej tematyce: Zadanie 2- przykłady księgowania na konta bilansowe, Zadanie 3 z rozwiązaniem- przykłady księgowania na konta bilansowe.1.3.5.Konto, jako podstawowe urz ądzenie słu żące do ewidencji operacji gospodarczych: a) cechy, rodzaje i klasyfikacja kont, b) podstawowe zasady funkcjonowania kont bilansowych, wynikowych i pozabilansowych.. Według Włodzimierza Brzezina, jeżeli będziemy chcieli scharakteryzować konto bardziej ogólnie i wszechstronnie, możemy je określić następująco: Konto to dwustronna tabela .Plan kont 2021.. Konta syntetyczne i analityczne Plan kont zawiera zwykle 2 rodzaje kont: konta syntetyczne (główne) konta analityczne (pomocnicze do kont głównych).. Operacje gospodarcze na kontach bilansowych.. Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.Specyfika kont wynikowych.. Sposoby poprawiania błędów w zapisach księgowych- Konto jako podstawowe urządzenie służące do ewidencji operacji gospodarczych a) cechy, rodzaje i klasyfikacja kont b) podstawowe zasady funkcjonowania kont bilansowych, wynikowych i pozabilansowych c) pozioma i pionowa podzielność kont d) łączenie kont - Zasady ewidencji typowych operacji bilansowych i wynikowych.. Na kontach przychodów po stronie Ma księgujemy przychody i zyski nadzwyczajne.. Konto zwykłe wchodzi do RZiS-u na wybraną pozycję saldem tej strony, która zostanie zaznaczona w planie kont (np. konto 871: Podatek dochodowy).. Zespół 1 - Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe.. Podział ten ma na celu ewidencję wielkości wpływających na zmiany sytuacji finansowej jednostki.. 3.6.Zasady ewidencji typowych operacji gospodarczych (bilansowych i wynikowych).. Ponoszone koszty jak i stratę nadzwyczajną w roku obrachunkowym księgujemy na koncie koszty po stronie Winien.. Na koncie "innym" sprawdzane jest saldo konta (obroty po stronie MA - obroty po stronie WN).Rodzaje kont.. Sposoby korygowania błędów księgowych.. Przedsta­ wiono także kompletną procedurę księgową w oparciu o praktyczne przykłady księgowania operacji gospodarczych - od bilansu otwarcia, przez księgowa­Istota pojęcia "konto" i jego rodzaje.. Konta ksiąg pomocniczych 6.8.. Każde konto posiada nazwę, która określa jego treść, to znaczy charakter i treść rejestrowanych na tym koncie operacji.. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych 6.9..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt