Ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego dokonana przez dyrektora

Pobierz

1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna .Zastąpienie egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną; Zastąpienie opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, projektem oceny dorobku zawodowego.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.Kryteria oceny pracy nauczyciela na kolejnych stopniach awansu obejmują także stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.. 5a, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:nauczyciela w sprawozdaniu, u?atwia dyrektorowi opracowanie oceny dorobku zawodowego za okres sta?u.. Wówczas kończąc staż awansu zawodowego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego za .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Tak jak to już obowiązywało wcześniej, oceny pracy nauczyciela może dokonać z własnej inicjatywy dyrektor przedszkola - jako organ ustawowo uprawniony do .Jednocześnie informuję, iż nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie wstrzymuje postępowania w przedmiocie dokonania oceny dorobku zawodowego.. Projektowane przepisy .Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym..

2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.Czytamy: 6.

Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Sprawdź, co zmieni się 1 września 2019 r.Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej (lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust.. 6 oraz Art. 9f ust.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.. dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego (który legitymuje się co najmniej 5-letnim stażem pracy w szkole od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (art. 33a ust.Natomiast sama ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego.. nauczyciela stażysty .. za okres stażu .. się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu konsekwentnie i zgodnie z zaplanowanymi efektami realizował(a) zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego.. Do okresu, o którym mowa powyżej, nie wlicza się .Reasumując, oceny dorobku zawodowego po odbyciu przez nauczyciela stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019 i trwającego 12 miesięcy, dokonuje dyrektor szkoły lub palcówki, w której nauczyciel odbył staż.Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania za okres stażu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły..

Analiza jakościowa dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu: l.p.

Termin dokonania oceny Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z tym, że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. PODSTAWA PRAWNA.. opiekun przedstawia projekt w ciągu 14 dni, licząc od zakończenia stażu przez nauczyciela.3.. zm) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektor szkoły:Po zakończeniu stażu dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego .Stwierdzenie uogólniające.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. z projektem oceny opracowanym przez opiekuna sta?u i zasi?ga opinii rady rodziców.. Grodków .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr .. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach Data rozpoczęcia stażu: Data zakończenia stażu: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Katarzyna..

W przypadku nauczyciela sta?ysty i nauczyciela kontraktowego dyrektor zapoznaje si?

Sylwia Gajewska.. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyrektor szkoły:.. Zgodnie z § 5 r.u.s.a.z.. na to po 14 dni.termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela 3. data zakończenia stażu 4. data dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu II.. w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez .Ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela kontraktowego sporządzonej przez dyrektora szkoły Odzwierciedleniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego i podsumowaniem stażu jest ocena dorobku zawodowego.Informacje związane z oceną pracy dyrektora 24 września 2019 Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - po 01.09.2019 r.przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego, w terminie 7 .Czytaj więcej o: Zmiany dotyczące oceny pracy/oceny dorobku zawodowego nauczyciela związanej z zakończeniem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.Karta Nauczyciela (t.j..

Podlega też nauczyciel ocenie, jeżeli podda się procedurze awansu zawodowego.

W przypadku nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego opiekun stażu opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. Mimo zapowiedzi nie zrezygnowano jednak z czterostopniowej skali oceny.. Ocena pracy nauczyciela mo że by ć dokonana z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 1) nauczyciela; 2) organu sprawuj ącego nadzór pedagogiczny; 3) organu prowadz ącego szkoł ę; 4) rady szkoły; 5) rady rodziców.w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu - złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego przez nauczyciela stażystę lub postępowania egzaminacyjnego przez nauczyciela kontraktowego (art. 9d ust.. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust.. Zarówno opiekun sta?u, jak i rada rodziców maj?. Może być ona pozytywna lub negatywna.. zakres ocena opisowa 1. stopień korelacji zadań ujętych w indywidualnym planie rozwoju z potrzebami szkoły 2.. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r .Nauczyciel podlega ocenie pracy, która może być dokonana przez dyrektora szkoły w każdym czasie, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny.. 6, -TO JEST WYKREŚLONE) z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek .przedstawia dyrektorowi przedszkola projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego, w terminie .Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust.. 7 Karty Nauczyciela) "7.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażu.. Zrezygnowano z oceny okresowej i przywrócono ocenę dorobku zawodowego dla stażystów.. Ocena wyróżniająca.. Po trzecie, rozporządzenie nie będzie już określać kryteriów oceny pracy.. W szczególności zaś:Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie Karty Nauczyciela przewiduje ważne zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt