Cele operacyjne lekcji angielskiego

Pobierz

Układanie zdań w czasie przeszłym Past Simple.. - poznaje pochodzenie amerykańskiego święta - rozpoznaje główne wydarzenia historyczne związane ze Świętem Dziękczynienia.Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie I z wykorzystaniem TIK Temat lekcji: Food - jedzenie Cele główne : - poznanie nazw produktów spożywczych - rozumienie ze słuchu - dwiczenie wymowy Cele operacyjne: Po skooczonych zajęciach uczeo potrafi: - wskazad ilustrację produktu, o której mówi nauczyciel, - nazwad wskazane potrawy,Cel ogólny: utrwalenie odmiany czasownika "to be" w Past Simple, rozwijanie umiejętności aktywnej postawy i zaangażowania w pracy w grupie.. Poniżej , w tabelach , zamieszczono przykłady opisu działań nauczyciela w powiązaniu z ogniwami lekcji.języka angielskiego i zdobywanie umiejętności samodzielnego uczenia się.. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 15 min.. Cele operacyjne: Po lekcji uczeń potrafi: odmienić czasownik "to be" w czasie przeszłym, uzupełnić zdania właściwą formą czasownika "to be",Cele operacyjne: Uczeń: w skupieniu wykonuje ćwiczenia oddechowe z elementami muzykoterapii, techniki Dennisona, rozpoznaje bohaterów lektury, odpowiada na pytania związane z daną postacią samodzielnie czyta ze zrozumieniem zapisane zdanie i łączy je z ilustracją bohatera lektury tłumaczy na język polskiKONSPEKT ZAJĘĆ OTWARTYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracował: Michał Muszyński Czas trwania lekcji: 45 minut Temat lekcji: Utrwalenie zasad stopniowania przymiotników regularnych i nieregularnych..

Cele operacyjne: 1.

posiada świadomość językową, w y k azują co db ień stl różn mę [13].. · uczeń wykonuje ćwiczenia kształtujące umiejętność wypowiadania się -tworzenie zaproszenia.Cele operacyjne: WIADOMOŚCI: Dziecko zna: - wybrane nazwy warzyw i owoców - nazwy kolorów danych warzyw i owoców - formę powitania w języku angielskim - formę pożegnania UMIEJĘTNOŚCI: Dziecko potrafi: - nazwać owoce i warzywa - przeliczyć warzywa i owoce - odróżnić warzywo od owocu - zaśpiewać piosenkę - odpowiedzieć na proste pytania - zrozumieć polecenia po angielsku - poprawnie wykonać zadania POSTAWY: Dziecko: - uważnie słucha poleceń - ozdabia okładkę lapbooka .Cele operacyjne: Uczniowie rozumieją dialog ze słuchu, potrafią ułożyć pytania do ankiety klasowej za pomocą czasu Present Simple, umieją przeprowadzić mini-ankietę (zadawać pytania i udzielać odpowiedzi), przedstawić jej wyniki, potrafią zastosować w zdaniu spójniki 'but i 'however"'.Temat lekcji.. Cele operacyjne: Uczeń: - powtarza i utrwala słownictwo z zakresu nazw pomieszczeń, nazw przedmiotów w domu i ich położenia, - powtarza i utrwala liczby od 1 do 20,1..

Cele operacyjne:JĘZYK ANGIELSKI.

TEMAT LEKCJI: A visit to the USA.. CELE OGÓLNE: - osłuchanie z brzmieniem języka angielskiego; - kształtowanie rozumienia ze słuchu; CELE OPERACYJNE Dziecko: • rozumie słowa oznaczające wybrane czynności (walk, hop, run, stop), • przedstawia się na forum grupy .TEMAT LEKCJI: Easter egg hunt - wielkanocne poszukiwanie jajek CZAS: 45 minut CELE GŁÓWNY: Uczeń zna różnice w obchodzeniu Świąt Wielkanocnych w Polsce i w Wielkiej Brytanii.. Cele edukacyjne: - Wyszukiwanie informacji dotycz ącej Halloween w Internecie.. Organizacja lekcjiTemat lekcji: Obchody świ ęta Halloween w Wielkiej Brytanii.. Cele ogólne: Doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia z wykorzystaniem poznanego wcześniej materiału leksykalnego oraz funkcji językowych.. - Przeprowadzenie ankiety i opisanie jej wyników.. Głównym celem dzisiejszej lekcji jest dalsze utrwalanie wprowadzonego słownictwa.. Nauczyciel włącza krótki film pt. ,,Daily routines'', a następnie pyta dzieci, o czym - ich .Cele operacyjne: Nauczanie: • na poziomie wiadomości Uczeń: - wzbogaca słownictwo z języka angielskiego - potrafi wymienić i wyjaśnić słowa kluczowe związane z Thanksgiving.. Cele ogólne: - stosowanie przymiotników do opisu miejsc - umiejętność zastosowania stopnia wyższego przymiotnikówTemat lekcji: Food..

2.Organizacja lekcji.

CELE LEKCJI: Cel główny: Utrwalenie przerobionego materiału w celu przygotowania do sprawdzianu.. Cele operacyjne:Cele operacyjne - Stworzenie opisu i projektu własnego robota - Wykorzystanie elementów zestawu ( klocki, sensory, dodatkowe elementy) do stworzenia własnej kompozycji i zapisanie projektu przy użyciu programu LDD.. Przebieg zajęć: 1.. Cel główny: ukazanie sprawności zintegrowanych w praktyce Cele operacyjne: uczeń potrafi opisać obiekt/miejsce w Gliwicach na podstawie podanych zwrotów oraz1.Cele lekcji.. CELE OPERACYJNE: Uczeń: - potrafi napisać wypowiedz uporządkowaną, złożoną z poprawnie zbudowanych zdań; - celowo stosuje środki językowe; - przestrzega norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych;Scenariusz lekcji języka angielskiego Nauczyciel: mgr Joanna Witkowska-Muszyńska Temat: Porównywanie miejsc z zastosowaniem stopnia wyższego przymiotników.. Część wstępna sprawdzenie obecności, temat zajęć.. - dalsze rozwijanie sprawności mówienia i czytania w języku angielskim.. Wiadomości - Uczeń:Cele główny lekcji: Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego W. Brytanii, zachęcanie uczniów do ciekawości i otwartości wobec innych kultur przy wykorzystaniu technologii informacyjno - komunikacyjnej..

Faza zasadnicza lekcji: 1.

Operacyjne: Uczniowie: potrafią na podstawie krótkiego filmu określić, jaki będzie temat lekcji; .. polsku, a wybrane dzieci tłumaczą to zdanie na język angielski.. POZIOM: klasa VI szkoła podstawowa, 3 godziny języka angielskiego tygodniowo.. zostaje przez nauczyciela zapoznany z planowanym przebiegiem lekcji .. cel operacyjny lekcji a program nauczania, uświadomienie uczniom celu operacyjnego.. techniki pracy prowadzące do realizacji celu (praca w grupach, z filmem,CEL GŁÓWNY: Uczeń potrafi redagować odpowiednia formę krótkiej wypowiedzi pisemnej w zależności od polecenia i zgodnie z celem.. dzieci 3 - letnie.. • Przedstaw koncepcję, ideę lub przedmiot lekcji w postaci krótko rzeczowo sformułowanego zdania gotowego do zapisu w dzienniku i zeszytach uczniów.. Cele lekcji • Zapisz co UCZEŃ POTRAFI .. co będzie w stanie .. jakie winien wykazać wiadomości i umiejętności 3.. Cele operacyjne: W zakresie wiadomości, uczeń zna: - nazwy ciekawych miejsc znajdujących się w Londynie.Cele ogólne: - rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku obcym, - rozwijanie umiejętności pracy w grupach, - wdrażanie nowych technologii w procesie edukacyjnym .. Na poprzednich zajęciach uczniowie poznali osiem nowych słów, ćwiczyli ich rozumienie ze słuchu i wymowę.. TEMAT: Powtórzenie wiadomości metodą stacji zadaniowych.. CELE JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: • Cel ogólny: - pogłębianie wiadomości na temat geografii Stanów Zjednoczonych.. · uczeń wykonuje ćwiczenia kształtujące umiejętność rozumienia tekstu pisanego.. - Dobór nazw do obrazków.. Cele operacyjne:ma możliwość zorientowania się , czy nauczyciel poprawnie (mierzalnie) formułuje operacyjne cele lekcji w powiązaniu z tematem i celami kształcenia i wychowania .. Cele ogólne realizowane są jednak przede wszystkim poprzez poruszaną tematykę, szeroko rozumiane treści nauczania oraz stosowaneCele lekcji Ogólne: .. Informacje wstępne o lekcji: Dzisiejsza lekcja jest drugą z cyklu poświęconego nazywaniu potraw.. • Cele operacyjne w zakresie: a) wiadomości: - znajomość słownictwa związanego z geografią, historią i .Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla 3.. Temat: I can swim, dance, jump… Cele operacyjne wynikaj ą ce z podstawy programowej: rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje, zapamiętuje i wypowiada poznane słowa bądź wskazuje je na obrazkach, rozumie znaczenie czasownika can, recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego.3.. - Poznanie kultury innych narodów.. - Powtórzenie słówek za pomoc ą wiersza.. Cele operacyjne osiągane przez uczniów U•czeń: posługuje się podstawowym zasobem środ kó wję z yo ch( le s a n ,gr m t .. język angielski - nauczanie hybrydowe - gimnazjumKonspekt lekcji języka angielskiego- KLASA 7 Temat: Past Simple challenge- Podsumowanie wiadomości o czasie przeszłym.. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: 45 minut 3.. Cele operacyjne: Po lekcji uczeń:Cele operacyjne: · uczeń zna podstawowe słownictwo związane z organizacją przyjęcia, przypomnienie nazw narodowości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt