Na podstawie zamieszczonego poniżej wykresu wykonaj polecenia zapisz cztery zmiany

Pobierz

Spadek znaczenia produkcji roślinnej; 2.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu.. Podaj dla każdej zmiany argument stwierdzający, że zmiana ta może być niekorzystna.. Wzrost znaczenia produkcji zwierzęcej;Na podstawie wykresu oraz tekstu źródłowego wymień dwie zmiany zachodzące w strukturze wieku ludności Polski, które mogą być niekorzystne dla rozwoju gospodarczego kraju.. Wydarzenie, które w największym stopniu przyczyniło się do powiększenia terytorium Prus, to (0-1)Zadanie: na podstawie zamieszczonego poniżej planu śródmieścia warszawy wykonaj polecenia a podaj oznaczenia kwadratów, w których znajdują się wymienione Rozwiązanie: a poco pszepraszam są google(2 pkt) Na podstawie wykresu wykonaj polecenia A i B. Liczba przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie w latach 140 liczba przyjęć do prawa miejskiego 120 19 34 100 19 44 Niem cy 58 80 20 Polacy 39 36 18 60 Inne narodow ości 20 26 37 40 4 52 55 55 20 46 17 30 29 13 0a) Na podstawie wykresu podaj przedziały szerokości geograficznych, w których zasolenie przypowierzchniowych wód oceanicznych jest wyższe od średniego zasolenia Wszechoceanu.. POZIOM ROZSZERZONY.. Pisz czytelnie.. Te kreski wykazują temperaturę, a te kropki na kreskach zatwierdzoną, widzimy kropkę na 15*C czyli najwyższa temperatura to 15*C. z kodem szkoły.. Arkusze CKE opublikuje około godzinie 20, po nich - na .na naklejkę..

Na podstawie zamieszczonego poniżej wykresu wykonaj polecenia:.Zadanie 30.

10-30 stopni na .Zadania od 1. do 10. wykonaj na podstawie załączonej mapy fragmentu Pobrzeża Kaszubskiego.. Podaj dla każdej zmiany argument stwierdzający, że zmiana ta może być niekorzystna.Wraz z rozwojem gospodarczym następują następujące zmiany strukturalne dotyczące rolnictwa: 1.. ‒ zamieszczono na stronie II załącznika.. Zadanie 10 na podstawie danych zamieszczonych w tabeli przeprowadź kompleksową analizę statystyczną.. (4 pkt) Na podstawie zamieszczonego poni &ej wykresu wykonaj polecenia: Zmiany strukturalne zachodz "ce w rolnictwie wraz z rozwojem gospodarczym a) Zapisz cztery zmiany strukturalne, dotycz $ce rolnictwa, które zachodz $ wraz z rozwojem gospodarczym.Na podstawie wykresu oraz tekstu źródłowego wymień dwie zmiany zachodzące w strukturze wieku ludności Polski, które mogą być niekorzystne dla rozwoju gospodarczego kraju.. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem .Matura 2014 WOS [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] - poziom podstawowy i rozszerzony..

Na podstawie zamieszczonych diagramów wykonaj zadania.

(4 pkt) Na podstawie zamieszczonego poniżej wykresu wykonaj polecenia: Zmiany strukturalne zachodzące w rolnictwie wraz z rozwojem gospodarczym a) Zapisz cztery zmiany strukturalne, dotyczące rolnictwa, które zachodzą wraz z rozwojem gospodarczym.. (0-2) Zadanie wykonaj na podstawie fotografii oznaczonych numerami 1−3, przedstawiających wybrane rodzaje chmur (strona I barwnego materiału źródłowego).. • • Test Grupa B 5 Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenia a) - c).. EGZAMIN MATURALNY.. Demokracja - dosłownie: władza ludu (z greckiego demos - lud .. Wskazane zadania wykonaj na podstawie barwnego materiału źródłowego.. 2.Zadanie wykonaj na podstawie barwnych fotografii przedstawiających Boyardville - nadmorską miejscowość wypoczynkową położoną na zachodnim wybrzeżu Francji (strona II barwnego materiału .Zadanie 35 (4 pkt.). Opis położenia miejscowości Nazwa miejscowości Miejscowość położona na terenie parku krajobrazowego,Zadanie 4.. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.. - usunięcie języka polskiego z urzędów, (język niemiecki językiem..

(3 pkt) Na podstawie wykresu wykonaj polecenia A, B i C.

Podaj kraj, w którym udział przemysłu i usług w strukturze zatrudnienia był największy.. Opady to te kolumny, można je odczytać z tabeli na której pisze "mm".W tabeli zamieszczono dane dotyczące ludności województwa małopolskiego w. a) Przeanalizuj te wykresy i na ich podstawie sformułuj dwa wnioski.I.. Wielka Brytania.. W rozwiązaniach zadań przedstaw tok rozumowania .Ze względu na ustrój, czyli sposób sprawowania władzy, dzielimy współcześnie państwa na: demokratyczne, autorytarne i totalitarne.. a)Pod kolejnymi wykresami należy wpisać nazwy następujących państw: b) Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 6To jest bardzo łatwe.. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.. Społeczeństwo (37 zadań, 42 polecenia),.. M 0-5 p. a) Wpisz nazwy terytoriów oznaczonych na mapie cyframi 1, 2, 3. ckie łty Ba ze or Wilno Gdańsk 1- 2- 3- b) Wyjaśnij, jaka była polityczna przyczyna podziału ziem polskich w 1815 .9. Podaj kraj, w którym udział przemysłu i usług w strukturze zatrudnienia był.. Egzamin z WOS rozpoczął się w piątek, 9 maja o godzinie 14.. Terytorium i liczba ludności Prus w XVIII w.. (1 pkt) Na podstawie podanych informacji odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy opisanych miejscowości..

Na podstawie danych statystycznych wykonaj polecenia.

Wielka BrytaniaOdpowiedź.. Francja.. Na podstawie tekstu podręcznika ze s. 140 oraz fragmentu ustawy wykonaj polecenia.. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.. Po zapoznaniu się z informacjami na ich temat, przedstaw w punktach cechy państw, podając po dwa historyczne i współczesne przykłady.. Barwną mapę szczegółową ‒ materiał źródłowy do zadań od 6. do 11.. Arkusz II.. największy.. (3 pkt) Na podstawie wykresu wykonaj polecenia A, B i C.. Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego .Na podstawie: Grudziński Z., Lorenz U., Olkuski T., Stan górnictwa węgla brunatnego w Polsce w 2007 roku, a) Na podstawie wykresu i własnej wiedzy przedstaw dwie zmiany społeczne lub gospodarcze, które mogą nastąpić w zagłębiu bełchatowskim w latach 2020-2045.. Poniższe wykresy ilustrują dobowe zmiany intensywności transpiracji szparkowej w warunkach dobrego zaopatrzenia w wodę (wykres 1) oraz w warunkach deficytu wody w godzinach południowych (wykres 2).. Największy wzrost terytorium Prus miał miejsce w latach (0-1 p.). Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron.. Czas pracy 120 minut.. nadzorującego egzamin.. Instrukcja dla zdającego.. Zadanie 1.. Do każdego opisu w tabeli przyporządkuj nazwę rodzaju chmury, wybraną z podanych poniżej, oraz numer fotografii, na której przedstawiono ten rodzaj chmury.. (4 pkt) Na podstawie zamieszczonego poniżej wykresu wykonaj polecenia: Zmiany strukturalne zachodzące w rolnictwie wraz z rozwojem gospodarczym a) Zapisz cztery zmiany strukturalne, dotyczące rolnictwa, które zachodzą wraz z rozwojem gospodarczym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt