Scharakteryzuj formy ukształtowania dna

Pobierz

Szelfy -przybrzeżne,obejmująceokoło7,8% powierzchni oceanów,obniżającesi .Ukształtowania dna morskiego.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać >> TUTAJ .Obszary charakteryzujące się pagórkowatym terenem i obecnością opisanych form nazywamy.. Określ pojęcie mapy - omów zależności jej treści od podziałki, podaj przykłady.. Intensywnie eksploatowane dla celów rybołówstwa oraz wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.24.. Płaska powierzchnia tych form otoczona jest skałami i wznosi się wysoko ponad szerokim dnem.Do wielkich form ukształtowania dna oceanicznego zlicza się.. Scharakteryzuj przedstawicieli arystokracji - literackich bohaterów "Lalki" Bolesława Prusa.. o dowolnej wysokości względnej lub wyższe od 500 m.n.p.m., ale o wysokości względnej mniejszej niż 300 metrów.Czynniki i procesy rzeźbotwórcze Ziemi.. Morena czołowa18.. Przebieg trzęsienia, uwagi.. Charakterystyka wielkich form ukształtowania a. lądów (niziny, wyżyny, góry) b. den oceanów (szelf, stok kontynentalny, basen oceaniczny, grzbiet oceaniczny, rów oceaniczny) 2.. Procesy zewnętrzne (ruchy masowe, zjawiska krasowe, działalnośd rzek i lodowców, działalnośd wiatru i morza).. Wyjaśnij krótko jak powstają grzbiety śródoceaniczne i rowy oceaniczne.bieg równoleżnikowy, szerokie dna i wyraźnie zarysowane krawędzie.. pojezierzami..

Omów główne formy ukształtowania dna morskiego.

Ziemia zbudowana jest z koncentrycznych warstw - skorupy, płaszcza i jądra.. szelf; stok kontynentalny; basen oceaniczny; rowy, wyspy, oraz grzbiety oceaniczne Szelf Szelf -(ang.shelf- półka) jest to łagodnie opadający przybrzeżny fragment dna sięgający zwykle do głębokości ok. 200 m.. Najczęściej są to urodzajne namuły powstałe na skutek zalewającej je okresowo wodzie roztopowej.. Nie piszcie mi ze nei wiem itp.. Tektoniczne (90% wszystkich wstrząsów) Echo.. Określ pojęcie mapy - omów zależności jej treści od podziałki, podaj przykłady.. Wspólne cechy pojezierzy to: pagórkowata, bardzo urozmaicona powierzchnia terenu i stosunkowo nieduże, typowe dla nizin wyniesienie przeważnie nieprzekraczające 200 m n.p.m.; obecność wielkich kamieni, tzw. głazów narzutowych .. Powierzchnia Szelfu łagodnie opada w kierunku oceanu do-głębokości 200 metrów.. Dno oceanów obejmuje fragmenty bloków kontynentalnych oraz dno właściwych zbiorników oceanicznych.Formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego: a/ niziny: obszary do wysokości 300 m n.p.m. , pod względem rzeźby mogą mieć charakter równinny lub pofalowany ,Formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego: a/ niziny: obszary do wysokości 300 m n.p.m. , pod względem rzeźby mogą mieć charakter równinny lub pofalowany ,Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego..

"Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanów" 1.

Należy do czynników mocno przekształcających rzeźbę dzięki tworzeniu nowych, różnorodnych i często o znacznych .9.. Dolina Dolnej Wisły pod Fordonem.. Daję NAJ.Formy ukształtowania dna oceanicznego Dno oceaniczne − część skorupy ziemskiej pokryta wodami oceanów .. Na krawędzi szelfu następuje załamanie spadku dna i przejście szelfu w skłon kontynentalny.Formy te powstają, kiedy zapadnie się grunt nad powstałymi poniżej jaskiniami.. grzbiety oceaniczne - powstają wzdłuż granic płyt litosfery w strefach tensji; tworzą się w strefach rozrostu dna oceanicznego, jako efekt krążenia magmy we wnętrzu Ziemi rowy .Ukształtowanie pionowe obejmuje lądowe i podwodne formy terenu, wyróżnione ze względu na wysokość bezwzględną nad poziomem morza, wysokość względną oraz inne cechy charakterystyczne.. Za takie obszary przyjmuje się rozległe tereny o wysokości do 300 m.n.p.m.. Jest też niezmiernie ważne i potrzebne w życiu codziennym każdego z nas - dobrze jest jeżeli wiemy, np. gdzie znajduje się (w przybliżeniu) dane państwo o którym .Zadania maturalne z Geografii Temat: Kartografia Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. szelf kontynentalny stok podnóże kontynentalny basen kontynentalne oceaniczny linia brzegowa kanion ląd podmorski..

Formy ukształtowania powierzchni Ziemi.

Typy wybrzeży morskich.. Wykorzystują je rzeki, które przyczyniły się do ich pogłębienia i odmłodzenia.. Omów przebieg wietrzenia chemicznego, wyjaśnij powstanie form krasowych, podaj przykłady rzeźby.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Mapy są tworzone w oparciu o matematyczną konstrukcję, przedstawiającą treść dzięki zastosowaniu umownych znaków.Wzdłuż krawędzi tych brył powstają wtedy listwy i terasy osadów, najczęściej dobudowane do wzgórz wysoczyzny morenowej lub zboczy rynien polodowcowych.. Dna polji wypełnia materiał akumulacyjny.. Sposób powstawania.. Procesy wietrzenia, erozji i akumulacji.. Mapa jest obrazem Ziemi lub jej fragmentu wykonanym w określonym zmniejszeniu.. Zazwyczaj niziny są płaskie lub faliste, z rzadka pagórkowate, ale nie występują na .Tabelka pochodzi z książki pt. "Podstawy geografii fizycznej i geologii da klasy I i II liceum ogólnokształcącego"..

Omów główne formy ukształtowania dna oceanów i mórz, wskaż je na mapie.

Niejednorodność warstw tłumaczy wiele zjawisk, np. wybuchy wulkanów czy trzęsienia ziemi.Park Narodowy Jotunheimen, Norwegia.. Na obrzeżach niektórych kontynentów są one wąskie, np. na zachód od wybrzeży Ameryki Południowej, lub bardzo szerokie jak w przypadku mórz arktycznych.Temat: Formy ukształtowania powierzchni dna oceanicznego - przeczytaj informacje zamieszczone na stronach 272-273 i odpowiedz na pytania: Scharakteryzuj formy: szelf, stok kontynentalny, basen oceaniczny, gujot, grzbiet śródoceaniczny, ryft, rów oceaniczny.. ruchów górotwórczych.. Co to są wody podziemne i jakie jest ich znaczenie?. Najbardziej na południu położoną Pradoliną Barucko-Głogowską płynie Barycz (uchodząca do Odry).. 27.Ukształtowanie dna oceanicznego: szelf - jest to strefa dna morskiego o głębokości do 200 metrów stok kontynentalny - strefa przejściowa pomiędzy szelfem a basenem oceanicznym baseny oceaniczne - są to rozległe obszary o urozmaiconej rzeźbie, o głębokości od 4 tysięcy do 6 tysięcy metrów.. Na podstawie danych statystycznych - hipsometria lądów (wyszukaj dane w internecie)Ukształtowanie dna oceanu: • szelfy są to brzeżne części bloków kontynentalnych, zalane wodami oceanicznymi i morskimi.. Jakie są podstawowe kryteria klasyfikacji map?. Są najczęściej rozległe i pagórkowate lub faliste, choć mogą być też zupełnie płaskie.. Obejmują obszary o wysokości od 300 do 500 m.n.p.m.. Podstawową formą powierzchni lądów jest nizina.. występują tam, gdzie w niedawnej przeszłości geologicznej powstały góry, obecnie nadal zdarzają się tu drobniejsze nagłe przesunięcia mas skalnych wzdłuż spękań skał.Strona 1 z 3 - PYANIA MATURALNE - GEOGRAFIA - napisał w Nauki ścisłe i przyrodnicze: 1.. Przykłady.. Współcześnie przypominają one niekiedy dzieło człowieka - zniwelowane pagórki lub hałdy - ale są jednak całkowicie naturalną formą ukształtowania terenu.. Dolina, dolina rzeczna - wklęsła forma terenu o wydłużonym kształcie i wyraźnie wykształconym dnie, otoczona z dwóch stron wzniesieniami, najczęściej powstała w wyniku działalności rzek ( erozji i akumulacji rzecznej) lub lodowców .24.. Zadanie dodatkowe.. Szelf - platforma kontynentalna o głębokości od 0 do 200 m. i małym nachyleniu otaczająca pasem kontynenty (podwodne przedłużenie lądu), przeciętna szerokość 74 km (od 15 do 1 400 km).. Omów przebieg wietrzenia chemicznego, wyjaśnij powstanie form krasowych, podaj przykłady rzeźby.. Ułatwia to zrozumienie wielu zagadnień.. Formy powierzchni lądów.. 27.Typy trzęsień ziemi.. Wymień i scharakteryzuj formę ukształtowania dna morskiego:-szelf-rów oceaniczny-grzbiet oceaniczny-gujot + do tych wszystkich przykład !. Scharakteryzuj ukształtowanie powierzchni lądowej Ziemi.. Wulkanizm polega na wydobywaniu się magmy wraz z towarzyszącym jej materiałem piroklastycznym i produktami gazowymi na powierzchnię Ziemi.. Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2011-02-03 17:17:231.Wymień i krótko scharakteryzuj formy ukształtowania powierzchni ziemi oraz formy dna oceanicznego.. Omów podobieństwa i różnice w ukształtowaniu powierzchni Ameryki Południowej i Afryki.. Każda z nich ma inne charakterystyczne cechy fizyczne i chemiczne.. Pradolina Warszawsko-Berlińska jest wykorzystana przez Wartę i Kanały Obry.Jedna z wielkich form ukształtowania powierzchni lądów.. Jakie są metody pomiaru głębokości dna morskiego?. Omów główne formy ukształtowania dna oceanów i mórz, wskaż je na mapie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt